This project is read-only.
Project Description
Freelaner Viet Jobs


Dự án Freelancer Viet Jobs
Thời gian xây dựng dự án: 6 tháng.
Thời gian triển khai: 2 năm.
Thành viên tham gia: 10 người.
Kinh phí dự trù: 20 triệu.
Nhà tài trợ: Thạch Thọ Phong
Mã số thuế: 0106036422
Địa chỉ: Thôn 5- Đình Xuyên- Gia Lâm- Hà Nội
Phone: 0964460.906
Leader: tesulakata
Phone: 0972.096.906

Mô tả hệ thống:
Vui lòng xem file đính kèm
Công cụ phát triển:
- Visual Studio 2010
- SQL server 2008
.....

Last edited Sep 11, 2013 at 5:50 AM by tesulakata, version 2